Czy warto robić przegląd i legalizacje gaśnic

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno- ruchową oraz instrukcją obsługi.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie określa na czym polega ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem i jego skutkami. Ochronę tą realizuje się poprzez prewencję, to jest zapobieganiu pożarom, prowadzenie działań ratowniczych oraz przez zapewnienie środków, które mają służyć walce z pożarem i jego rozprzestrzenianiem się. Do tych środków prewencji zaliczyć można instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia pracowników w zakresie ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej, ręczne ostrzegacze pożarowe, instalacje zraszaczowe, czujniki dymu i ognia, centrale sygnalizacyjne połączone z lokalną jednostką straży pożarnej, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, urządzenia oddymiające, drzwi przeciwpożarowe, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego oraz gaśnice. Te ostatnie na stałe wpisały się w obraz budynków użyteczności publicznej, fabryk i przedsiębiorstw. Chociaż niedoceniane i niezauważane, są urządzeniem, o którym pomyślimy w pierwszej kolejności gdy usłyszymy słowo „pożar”. Niezbędne do gaszenia zaczątków ognia mogą uratować życie i mienie.

Jednak żadne urządzenie nie będzie spełniało swoich zadań, jeżeli nie będzie sprawne. Nawet najlepsze systemy mogą być zawodne, jeżeli nie będą pod nadzorem i kontrolą a także konserwacją ze strony człowieka. Wszystkie uchybienia i odchylenia od normy powinny być natychmiast naprawione a błędy usunięte. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni, a gaśnica której będziemy chcieli użyć nas nie zawiedzie. Aczkolwiek nie da się pominąć najczęstszej przyczyny wypadków, to jest czynnika ludzkiego. Niemniej jednak, eliminując błędy, likwidując problemy i wymieniając zużyte narzędzia ochrony przeciwpożarowej minimalizują czy wręcz usuwają inne czynniki wypadkowe. Dlatego tak bardzo ważna jest stała kontrola i nadzór nad systemem ochrony przeciwpożarowej, aby zawsze był sprawny i skuteczny.

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno- ruchową oraz instrukcją obsługi. Czynności te powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Nie można w tym przypadku zwracać uwagi na okres gwarancji producenta. Nie zwalania on z dokonania przeglądu technicznego oraz legalizacji gaśnic. Polskie Normy jasno określają, że czynności konserwatorskie należy przeprowadzać z zachowaniem zaleceń producenta, ale nie rzadziej niż co rok. Mogą to zrobić osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, tj.: wykształcenie co najmniej średnie, ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo posiadających tytuł technika pożarnictwa. Przegląd gaśnic polega na skontrolowaniu ciśnienia poprzez odczyt wskazania na manometrze, sprawdzeniu czy widoczne są uszkodzenia mechaniczne, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzenia. Legalizacja gaśnicy to inaczej badanie zbiornika gaśnicy powyżej sześciu litrów i wynosi on dziesięć lat po produkcji dla gaśnic śniegowych i pięć lat przedłużenia, a dla pozostałych urządzeń okres ten wynosi dwadzieścia lat.

Koszt przeglądu gaśnic jest niewspółmiernie niski do strat jakie mogłyby zostać spowodowane brakiem takiego urządzenia lub jego niesprawnością. Warto sobie uświadomić, że gaśnicą nie ugasimy dużego pożaru. Jest to niewykonalne. Niemniej jednak pożar zaczyna się zazwyczaj od zaprószenia ognia. A to już można zagasić za pomocą gaśnicy i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na cały dom albo zakład. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością nadrzędną i w żaden sposób nie można zaoszczędzić pieniędzy na tym. Dostępność gaśnic to podstawowy wymóg ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Maksymalna odległość między stanowiskiem pracy a gaśnicą wynosi trzydzieści metrów a czas dostępu według Dyrektywy Unii Europejskiej to sześć sekund. W obliczu zagrożenia najgorszym co może się przydarzyć jest niedziałająca gaśnica, która uniemożliwi walkę z ogniem. Straty w takim przypadku należy liczyć globalnie, począwszy od tych najwyższych, czyli utrata zdrowia lub, co gorsza, życia ludzi przebywających na terenie zakładu, następnie straty materialne, zniszczone wnętrza, produkty i maszyny, na stratach ekonomicznych, takich jak wstrzymanie pracy i absencja pracownika, kończąc. Uświadomienie sobie, że wystarczy minimum nakładu finansowego, aby oszczędzić, to podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa.