Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgłasza podejrzenie przestępstwa

Do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Bydgoszczy, przekazał w ostatni piątek zawiadomienie o potencjalnym przestępstwie. Przestępstwo to mogło mieć miejsce na obszarze chronionym Natura 2000, na terenie toruńskiej Winnicy, gdzie planowana jest budowa wysokiego budynku. Zgłoszenie wynikło z obserwacji dużej ilości ziemi i gruzu, które zostały tam przewiezione.

Główny inspektor z działu nadzoru w delegaturze WIOŚ w Toruniu, Adam Nadolski, w piątek poinformował o wykonanych działaniach. Informacje na temat potencjalnego naruszenia przepisów otrzymali od reportera PAP. Inspektorzy po sprawdzeniu terenu potwierdzili obecność urobku – prawdopodobnie jest to drobno rozkruszony gruz zmieszany z glebą.

Nadolski oficjalnie ogłosił, że w ostatni piątek delegatura WIOŚ złożyła do Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przestępstwo dotyczyło przewiezienia dużej ilości ziemi, która prawdopodobnie jest odpadem, na teren chroniony Natura 2000. Tego typu działania mogą być traktowane jako przestępstwo, zgodnie z art. 181 par. 2 i art. 183 par. 1 Kodeksu Karnego.

Według artykułu 181 paragraf 2, osoba, która ignorując obowiązujące przepisy na terenie objętym ochroną, niszczy lub uszkadza rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska albo siedliska naturalne, powodując poważne szkody, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Z kolei art. 183 par. 1 mówi, że osoba, która nie przestrzegając przepisów składowania odpadów lub substancji w taki sposób, który może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz prowadzić do pogorszenia jakości wody, powietrza czy gleby lub zniszczenia flory i fauny, może zostać ukarana karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat.