Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – strategia na lata do 2030

Podczas ostatniego spotkania Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, radni przyjęli nowy dokument zatytułowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP MOFT), który wyznacza kierunki rozwoju mobilności miejskiej aż do roku 2030, z perspektywą do 2040 roku. Dokument ten ma na celu poprawę i organizację transportu miejskiego oraz podmiejskiego w Toruniu oraz sąsiadujących powiatach: toruńskim, aleksandrowskim, chełmińskim i golubsko-dobrzyńskim.

Prace nad tym strategicznym dokumentem były realizowane etapami. Pierwszym krokiem w jego tworzeniu był Raport Diagnostyczno-Strategiczny, którego podstawę stanowiły wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 roku. Badania te skupiały się na analizie preferencji transportowych mieszkańców objętych planem obszaru. Po tym etapie przeprowadzone zostały trzy tury konsultacji społecznych.

Wszystkie materiały i dokumenty, które były częścią tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, są dostępne na stronie internetowej. Teraz, po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Torunia, decyzje o jego wdrożeniu podejmować będą kolejne samorządy z obszaru MOFT.