Finansowe wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznościowych w Toruniu

Zgodnie z przepisami prawa, lokalne grupy obywatelskie, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie swoich działań. Są to działania, które mają na celu budowanie więzi sąsiedzkich oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawę prawną dla takiej możliwości stanowi art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która została uchwalona 24 kwietnia 2003 roku. Na jej mocy mieszkańcy Torunia mogą składać wnioski o dofinansowanie dla różnorodnych przedsięwzięć społecznych.

Działania, które mogą liczyć na wsparcie finansowe, obejmują szeroki zakres tematyczny. Wśród nich znajduje się działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność charytatywna, aktywności służące podtrzymaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej oraz pielęgnowaniu polskości. Finansowane mogą być także projekty mające na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kolejne obszary, które mogą liczyć na wsparcie, to działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, a także działania na rzecz języka regionalnego. W ramach możliwych do sfinansowania działań znajduje się także promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oprócz tego, mogą być wspierane inicjatywy związane z promocją i organizacją wolontariatu, nauką i szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania środków finansowych dla projektów wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną i sport.

Wsparcie można również uzyskać dla działań promujących turystykę i krajoznawstwo oraz ekologię i ochronę zwierząt. Dofinansowanie jest możliwe również dla projektów, które mają na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.