Publiczny przetarg na sprzedaż terenu z obiektami stacji paliw w Toruniu

Dnia 30 stycznia 2024 roku planowane jest przeprowadzenie publicznego przetargu na zakup nieruchomości, której lokalizacja to Toruń, ul. Lelewela 9A. Jest to grunt będący własnością Skarbu Państwa, na którym zlokalizowane są budowle oraz urządzenia składające się na infrastrukturę stacji paliw.

Nieruchomość o powierzchni 974 m2 wystawiona została na sprzedaż za cenę wywoławczą 2 000 000 zł. Działka znajduje się w obszarze objętym regulacjami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które określają jej podstawowe przeznaczenie jako teren usługowy. Zgodnie z planem, stacja paliw jest jedną z dozwolonych form użytkowania tego terenu. W dokumentach planistycznych podkreślono konieczność stosowania wysokiej klasy rozwiązań architektonicznych, a także ustanowiono limit wysokości zabudowy – nie może ona przekroczyć 15,5 metra, co odpowiada czterem kondygnacjom nadziemnym. Plan dopuszcza również lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki.

Na terenie tej nieruchomości obecnie znajduje się kilka obiektów zbudowanych przez obecnego dzierżawcę. Są to jednokondygnacyjny murowany budynek stacji paliw o powierzchni zabudowy 75 m2, wiata o konstrukcji metalowej, wsparta na słupach żelbetowych, dwa dystrybutory paliw oraz podziemne zbiorniki na paliwo o pojemności 50 m3 i 20 m3. Oba zbiorniki są dwukomorowe i przystosowane do przechowywania paliwa PB95/ON. Na terenie znajdują się również rury pomiarowe, system oddechowy zbiorników oraz studzienka spustowa paliw.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, dzięki czemu posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastruktury teletechnicznej. Dla potrzeb komunikacji z drogą publiczną – ulicą Lelewela – zaplanowane są osobne wjazd i wyjazd.