25% mieszkańców Torunia to seniorzy

Jak pokazują statystki, więcej z nas umiera niż się rodzi. Ujemny przyrost naturalny zanotowany jest we wszystkich województwach Polski. Seniorzy w Toruniu stanowią znaczącą część populacji miasta. Niemal jedna na cztery osoby zamieszkujące Toruń jest osobą w wieku poprodukcyjnym. Z jednej strony oznacza to coraz bardziej niestabilny system emerytalny, ale z drugiej strony możliwość wykorzystania potencjału zaangażowanych seniorów. Jak komentuje prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska z UMK, nie ma wątpliwości, że postępujący wzrost udziału starszych osób w społeczeństwie będzie nam towarzyszył.

Kilka słów o statystyce

Liczba ludności w Polsce spadła o 180 000 osób między 2021 a 2022 rokiem. W 2021 roku urodziło się tylko 330 000 dzieci, co stanowi rekordowo niski wynik i sytuację niespotykaną od 1946 roku. Sytuacja ta jest również widoczna w Toruniu. Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców osiągnęła poziom 8,5 na tysiąc, co jest poniżej średniej krajowej wynoszącej 8,7 na tysiąc. Spośród 197 000 mieszkańców Torunia, nieco poniżej 16,5 procent stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a prawie 25 procent to osoby w wieku poprodukcyjnym. Jak podkreśla Toruńskie ROPS, jest to więcej niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. W Toruniu już teraz jest 42,6 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przyczyną starzenia się społeczeństwa jest z jednej strony wydłużenie życia starszych osób związane z rozwojem opieki medycznej. A z drugiej strony spadek przyrostu naturalnego związany z zmianą modelu rodziny i coraz późniejszym rodzeniem pierwszego dziecka.