Centrum Świadczeń Rodzinie z Torunia kontynuuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych w latach 2024-2028

Planowane na lata 2024-2028 działania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, mają na celu kontynuację wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwinięcie toruńskich programów pomocowych zapoczątkowane zostanie już styczniem 2024 roku.

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, toruńskie rodziny, które zajmują się opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami, a także osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą uprawnione do otrzymywania świadczeń. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość świadczenia ustalona na rok 2024 wynosi 200 zł miesięcznie. Rada Miasta Torunia ma zamiar podjąć decyzje dotyczące wysokości świadczeń w kolejnych latach, przy czym kwota ta nie będzie mogła spaść poniżej wspomnianych 200 zł.

Planowane jest także rozszerzenie grupy osób, które będą uprawnione do otrzymania świadczenia przeznaczonego dla dorosłych osób z poważnym stopniem niepełnosprawności. Z początkiem stycznia 2024 roku, osoby spełniające warunki do otrzymania świadczenia uzupełniającego (opisanego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, publikowanej w Dzienniku Ustaw z 2023 r., pozycja 156 ze zmianami), będą mogły ubiegać się o jego przyznanie. Wysokość tego świadczenia będzie wynosiła od 400 zł do 500 zł, co jest zmianą w stosunku do obowiązujących przepisów, gdzie kwota uprawniająca do świadczenia wynosi 500 zł.

W budżecie Gminy Miasta Toruń na rok 2024 zaplanowano wydatki rzędu około 4 milionów złotych na realizację tych świadczeń.